در نور پردازی مخفی سازه ها قبلا اجرا شده و چراغها و یا شلنگهای نوری در این سازه ها قرار میگیرد و فقط نور آنها قابل دیدن است .

نور پردازی مخفی (1)
نور پردازی مخفی (2)
نور پردازی مخفی (2)
نور پردازی مخفی (3)
نور پردازی مخفی (3)
نور پردازی مخفی (4)
نور پردازی مخفی (5)
نور پردازی مخفی (6)
نور پردازی مخفی (7)
نور پردازی مخفی (8)
نور پردازی مخفی (9)
نور پردازی مخفی (10)
نور پردازی مخفی (11)
نور پردازی مخفی (12)
نور پردازی مخفی (13)
نور پردازی مخفی (14)
نور پردازی مخفی (15)
نور پردازی مخفی (16)
نور پردازی مخفی (17)
نور پردازی مخفی (18)
نور پردازی مخفی (19)
نور پردازی مخفی (20)
نور پردازی مخفی (21)
نور پردازی مخفی (22)
نور پردازی مخفی (23)
نور پردازی مخفی (24)